PurhusNet > Rådhuset > Service Info > Landdistriktpulje

 

Har du en god idé, som vil gavne en bredere kreds af borgere i Purhus Kommune, kan du søge om tilskud hos Indenrigsministeriets Landdistriktpulje. Selve ansøgningsskemaet kan rekvireres her. Du kan måske få inspiration ved at læse denne ansøgning. Bemærk at ansøgningsfristen er d. 1. December!!

Vejledning om tilskud fra Indenrigsministeriets Landdistriktspulje for 2001

Baggrunden for Indenrigsministeriets Landdistriktspulje
Regeringen fremlagde i maj 2000 den 4. redegørelse til Folketinget om landdistrikterne. Redegørelsen understreger, at Folketinget og regeringen samt de enkelte lokalsamfund, kommuner og  amtskommuner har et fælles ansvar for at fremme udviklingen i landdistrikterne.

Redegørelsen indeholder på denne baggrund en række initiativer til udvikling af landdistrikterne, herunder målrettede initiativer inden for  erhvervsudvikling, detailhandel, byfornyelse, transport og forsøgsvirksomhed.

Som opfølgning på redegørelsen er der i perioden 1998-2000 afsat omkring 17 mio. kr. årligt til Indenrigsministeriets Landdistriktspulje.

Desuden har  indenrigsministeren i 1994 nedsat Indenrigsministeriets Landdistriktsgruppe, der består af indenrigministeren, tre repræsentanter for landsbyforeningerne samt syv medlemmer personligt udpeget af indenrigsministeren.

Retur til toppen 

Formålet med Indenrigsministeriets Landdistriktspulje
 Det overordnede mål for Indenrigsministeriets Landdistriktspulje er at forbedre landdistrikternes udviklingsmuligheder.

Landdistriktspuljen har på denne baggrund følgende delmål:

 • At skabe nye, varige utraditionelle arbejdspladser i landdistrikterne, eventuelt som en kombination af privat og offentligt arbejde.
   
 • At styrke bosætningen i landdistrikterne.
   
 • At udvikle den offentlige og private service i landdistrikterne.
   
 • At styrke de lokale kultur- og fritidsaktiviteter.
   
 • At informere om udviklingsmulighederne i landdistrikterne.
   
 • At belyse landdistrikternes udviklingsvilkår, herunder erhvervsvilkårene og befolkningens levevilkår.

 

 Retur til toppen

Hvad kan der ydes tilskud til?
Landdistriktspuljen yder primært tilskud til forsøgsprojekter, der kan medvirke til at forbedre landdistrikternes udviklingsmuligheder.

Herudover yder Landdistriktspuljen tilskud til forsknings- og informationsprojekter, der belyser landdistriktenes udviklingsvilkår og informerer om udviklingsmulighederne i landdistrikterne.

Hvem kan der ydes tilskud til?
Landdistriktspuljen yder tilskud til foreninger, enkeltpersoner, selvejende institutioner eller lignende, amtskommuner, kommuner og offentlige institutioner.

Enkeltpersoner vil dog kun kunne opnå tilskud til almennyttige projekter, dvs, projekter, der retter sig mod en bred kreds af personer.

Hvad omfatter de udvalgte indsatsområder?
Indenrigsministeriets Landdistriktsgruppe har øremærket 8-10 mio. kr. af Landdistriktspuljen til forsøgsprojekter inden for følgende udvalgte indsatsområder:

 • Udvikling af samarbejder primært mellem foreninger og lokalsamfund og sekundært mellem myndigheder, institutioner (f.eks. børneinstitutioner og skoler) og virksomheder, herunder udvikling af samarbejde vedrørende integrationsindsatsen.
 • Udvikling af nye erhverv og nicheproduktion i landdistrikterne.
 • Styrkelse af indsatsen rettet mod unge i landdistrikterne - herunder sociale og kulturelle aktiviteter for de utilpassede unge i landdistrikterne.
 • Fremme af nye bosætningsformer i landdistrikterne, herunder til boligsociale formål.

 

 Retur til toppen

Ud fra hvilke kriterier ydes der tilskud?
Ved tildeling af tilskud til forsøgsprojekter lægges der vægt på:

 • At projektet er udviklingspræget og kan medvirke til at forbedre landdistrikternes udviklingsmuligheder.
 • At projektet har længerevarende perspektiver, således at igangsatte aktiviteter fortsætter efter bevillingsperioden.
 • At projektet bygger på et folkeligt engagement og har en lokal forankring, dvs. gennemføres af lokale grupper.
 • At erfaringerne fra projektet formidles til en bred kreds af interesserede.

Herudover skal projektet kunne gennemføres inden for rammerne af gældende lovgivning, og det er er en fordel, at projektet har søgt/opnået støtte andre steder, herunder hos andre ministerier.

Der ydes ikke tilskud til egentlig erhvervsaktivitet, som vil kunne indebære konkurrenceforvridning

Desuden ydes der normalt ikke tilskud til:

 • Enkeltstående anlægsaktiviteter eller almindelige vedligeholdelsesopgaver, herunder til halbyggeri, ombygning/istandsættelse af forsamlingshuse, trafiksanering eller sti-anlæg.
 • Turistanlæg og -faciliteter, herunder til oprettelse af museer, besøgsmål, informationstavler eller turistbrochurer..
 • Erhvervelse af fast ejendom.

Der kan dog ydes tilskud til enkeltstående anlægsaktiviteter, almindelige vedligeholdelsesopgaver, turistanlæg og -faciliteter samt erhvervelse af fast ejendom, såfremt disse aktiviteter udgør en  begrænset del af et bredere projekt.

Det skal i denne forbindelse understreges, at der ved hver ansøgningsrunde tages konkret stilling  til tildelingen af tilskud. Der kan derfor ikke gøres krav på tilskud ud fra lighed med tidligere støttede projekter.

Retur til toppen 

Bevillingsperiode og udbetaling af tilskud
Bevillingsperioden for tilskud til forsøgsprojekterne er på ét år, og tilskuddet dækker således  alene udgifter afholdt i denne periode. Der kan dog ved periodens udgang ansøges om en forlængelse af bevillingsperioden.

Der er ingen regler for, hvor små eller store tilskud, der kan ydes, men det bemærkes, at der  typisk ikke ydes tilskud over 500.000 kr. til forsøgsprojekter.

Udbetalingen af tilskud på 100.000 kr. og derover sker i én rate, mens tilskud på mellem  100.000 kr. og 150.000 kr. udbetales i to rater i bevillingsperioden. Tilskud på over 150.000 kr. udbetales kvartalsvis i bevillingsperioden.

 Retur til toppen

Hvilke betingelser stilles der for tildelingen af tilskud?
Det er en betingelse for tildelingen af tilskud, at indenrigsministeriet efter projektets afslutning  modtager en skriftlig evaluering af projektets forløb og resultatet

Det er en betingelse for tildelingen af tilskud, at indenrigsministeriet, når projektet er afsluttet,  modtager et revideret regnskab for projektet, der dokumenterer, at tilskuddet er anvendt til det bevilgede formål. Udgifterne til revision afholdes af bevillingshaver og bør derfor indgå i projektets budget.

 For bevillingshavere, der er underlagt kommunernes eller statens almindelige revision, skal regnskabet for projektet revideres som led i den kommunale eller statslige revision.

 Hvis tilskuddet overstiger 100.000 kr., skal projektets regnskab revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Kommunernes Revisionsafdeling, Direktoratet for Stadens Revision eller  andre kommunale revisionsorganer kan dog revidere regnskabet, hvis det fremgår af lovgivningen, eller hvis en kommune udarbejder regnskabet.

 Hvis tilskuddet er på 100.000 kr. og derunder, stilles der ikke krav om, at projektets regnskab skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Revisionen skal i disse tilfælde  udføres af en valgt revisor, der skal opfylde almindelige habilitetskrav.

 Retur til toppen

Hvad skal ansøgningen om tilskud indeholde?
For at en ansøger om tilskud kan behandles, skal samtlige punkter i ansøgningsskemaet være udfyldt.

Ansøger må ikke henvise til bilag, for så vidt angår ansøgningsskemaets punkt 1 -7.

Det bemærkes:

 • At ansøger under ansøgningsskemaets punkt 3 skal angive, om projektet falder ind under ét eller flere af de fire udvalgte ind satsområder.
   
 • At Indenrigsministeriet forventer at udsende en oversigt, der kort beskriver de støttede forsøgsprojekter med angivelse af en kontaktperson. Hvis der i denne oversigt skal  angives en anden kontaktperson end ansøger, bedes De venligst anføre kontaktpersonens navn, adresse og telefonnummer under ansøgningsskemaets punkt 5.
   
 • At der i ansøgningsskemaets punkt 7 skal anføres, om der er søgt eller opnået tilskud til projektet fra andre tilskudsgivere, eksempelvis fra EU, staten, amtskommunen, kommunen, private fonde, virksomheder, selvejende institutioner, foreninger eller enkeltpersoner.  

Såfremt der efterfølgende opnås tilskud til projektet fra andre tilskudsgivere, skal Indenrigsministeriet  omgående underrettes herom.

 • At ansøger under ansøgnignsskemaets punkt 9 skal specificere projektets budget, eksempelvis på følgende poster, der naturligvis vil variere alt efter projektets karakter:
  • Udgifter, opdelt på løn (fratrukket eventuelt lønstilskud), husleje, materialer, teknisk udstyr, konsulentbistand og revision.
  • Indtægter, opdelt på tilskud fra andre tilskudsgivere, egenfinansiering, deltagerbetaling og entré.
 • Det bemærkes, at Landdistriktspuljen fortsat vil kunne give tilskud til ansættelse af en projektkoordinator ("tovholder") i forbindelse med et forsøgsprojekt.
 • At den projektansvarlige under ansøgningsskemaets punkt 11 skal underskrive ansøgningen.

 

Hvor skal ansøgningen om tilskud sendes hen?
Det udfyldte ansøgningsskema indsendes til:

 

Indenrigsministeriet
Økonomisk Afdeling
Christiansborg Slotsplads 1
1218 Købenahvn K

33 92 33 80

inm@inm.dk

Retur til toppen 

 

Ansøgningsfristen for tildeling af tilskud fra Landdistriktspuljen for 2001 er fredag den 1. december 2000.

chart.dk