PurhusNet > Strategi 2003 > Indledning

 

Indledning

Purhus Kommune offentliggør med dette debatoplæg Strategi 2003 for kommuneplanlægningen og Agenda 21.

I Strategi 2003 beskriver vi vore ideer og visioner for, hvordan vi mener, Purhus Kommune skal udvikle sig i de kommende år.

Denne strategi har et betydeligt bredere sigte end kommuneplanen, som primært beskæftiger sig med udlæg af arealer til forskellige formål. Strategi 2003 opfatter vi som den overordnede plan, som sætter kommunens udvikling i centrum og målretter kommuneplanens anvendelse.

Vi har for få år siden udarbejdet en ny kommuneplan, og den har til nu vist sig at rumme de muligheder for udvikling og vækst, som var en forudsætning ved planens udarbejdelse. Nogle forudsætninger har ændret sig, og derfor har Byrådet besluttet, at der skal foretages en revision af kommuneplanens tema om byvækstområder.

Strategi 2003 er et debatoplæg, og vi vil meget gerne høre din mening om vore planer for fremtiden, og vi hører også gerne, om du har nye forslag som på en konstruktiv måde kan indgå i strategien.

Du kan give din mening til kende ved at sende et brev til Purhus Kommune, Bakkevænget 16, 8990 Fårup med dine meninger og ideer. Har du adgang til internettet kan du benytte siden www. purhus.dk.

 

Samfund i forandring

Samfundet er i hastig forandring, og dermed sættes der hele tiden nye betingelser for udviklingen i de enkelte kommuner, og det gælder både i by og på land.

Realindkomsten er steget gennem en længere periode, og der er vel en forventning om, at den vil fortsætte med at stige. For den enkelte borger og kommunen betyder det nye udfordringer og muligheder.

Den større velstand giver en større personlig frihed, som blandt andet kommer til udtryk ved større mobilitet. Den enkelte har således stor frihed til at finde bosted, arbejdssted og indkøbssted. Man kan sige, at familierne lever et regionalt liv. De bor et sted, arbejder et andet, foretager indkøb et tredje og deltager i det kulturelle liv et fjerde sted.

For erhvervslivet går udviklingen i retning af, at virksomhederne placerer sig, hvor der er kvalificeret arbejdskraft. Det vil sige, at virksomhederne etablerer sig i de områder eller regioner, hvor medarbejderne gerne vil bo, og ikke omvendt som tidligere.

Vil kommunerne øge deres vækst, skal de således evne at tiltrække ressourcestærke beboere, og det forudsætter attraktive bomuligheder, attraktive jobmuligheder,indkøbsmuligheder og kulturtilbud i kommunen eller inden for fornuftig køreafstand.

Man kan sige, at der også er en modsat rettet tendens, idet der opstår flere og flere hjemmearbejdspladser, hvilket betyder, at virksomheder med mange af denne type arbejdspladser ikke på samme måde søger hen til den kvalificerede arbejdskraft. Der er dog ingen tvivl om, at den unge del af befolkningen søger til de større attraktive bysamfund med uddannelsesinstitutioner, og de unge bliver i stort omfang boende der.

Samlet er resultatet, at der sker en affolkning af yderområderne, og samtidig stiger gennemsnitsalderen væsentligt. Resultatet er, at de attraktive byer vil blive stadig stærkere og kommuner i yderområderne får voksende problemer.

 

Purhus Kommune i Kronjylland

PicturePurhus Kommune er regionalt godt placeret i det kronjyske område. Trafikalt er beliggenheden nærmest perfekt direkte "på motorvejen", og beliggenheden tæt på Randers har en række beskæftigelsesmæssige og kulturelle fordele.

Beliggenheden ved motorvejen giver hurtig og let access for både erhvervstransport og pendlertrafik. Det betyder også relativt korte afstande til byer som Århus og Aalborg. Dermed har arbejdssøgende adgang til et stort arbejdsmarked med begrænset transporttid. Purhus Kommune får på den måde lettere ved at tiltrække arbejdskraft udefra.

Den tætte beliggenhed ved Randers giver ud over det rent beskæftigelsesmæssige let adgang til kulturelle tilbud af forskellig art.

Desuden samarbejdes der på flere områder. Det gælder eksempelvis biblioteksfællesskabet i Randersegnens Biblioteker, sprogskole, 10. klasse og rensning af spildevand. Desuden er et samarbejde på vej i Ungdommens Uddannelsesråd. Hertil kommer et tæt samarbejde i Kronjyllands Erhvervsråd.

Samarbejdet i Kronjyllands Erhvervsråd omfatter fra 2004 Mariager, Nørhald, Randers, Sønderhald, Purhus og Langå. I samarbejde med Århus Amt er der iværksat et udviklingsprogram, som skal styrke erhvervsudviklingen i Kronjylland.

De overordnede mål for indsatsen er:

  • Kronjylland som et attraktivt område at besøge, bo og handle i.
  • En bæredygtig erhvervsstruktur.
  • Et samarbejde på tværs af kommunegrænser og sektorer.

PictureProgrammet skal prioritere indsatsen på de områder, hvor der er styrkepositioner at bygge på. Udviklingsprogrammet vil udnytte og sammenkæde erfaringer og initiativer på forskellige niveauer og indsatsområder, så der skabes en sammenhængende erhvervsfremmeindsats.

Det er vigtigt, at Purhus Kommune får sig markeret og placeret i den regionale udvikling på en måde, som giver mulighed for at udnytte de potentialer, der er i kommunen. Purhus Kommune har kvaliteter at tilbyde både hvad angår bosætning og erhverv.

 

 

Siden er sidst ændret 04 March, 2004