PurhusNet > Strategi 2003 > Forslag til regionplan

 

Regionsplanen for Århus Amt skal revideres (se mere her). I den forbindelse var der indtil d. 21. maj 2004 mulighed for at indsende forslag. Regionsplanen afstikker de overordnede rammer for kommuneplan og dermed strategiplan - derfor præsenteres nedenstående fremsendte forslag i sammenhæng med Strategi 2003


Hvidsten 21. maj 2004

Århus Amt
Natur og Miljø
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

 

Justering af områder for mulig byvækst i Asferg, Purhus kommune
Forslag til  revision af Regionplan 2001

I Asferg, der ligger umiddelbar ved afkørsel 38 i Purhus kommune og har lokalcenterstatus, er der pt. udlagt to områder som mulig byvækstområder: 729-04-03 & 729-04-01.

    Det foreslås at området 729-04-03 sløjfes, og erstattes af et område vest for og i forlængelse af 729-04-01. Forslaget er skitseret på nedenfor viste kortbilag 1.

Begrundelse
I kraft af en placering ved motorvejsafkørsel og erhvervsområde, gode kollektive transportmuligheder til Randers samt cykelsti stort set hele vejen til Randers, har Asferg potentialet til en betydende byvækst. Ifølge nuværende regionsplan kan det bl.a. ske i område 729-04-03. Dette er ikke hensigtsmæssig, idet en byvækst i nordøstlig retning ret hurtigt kommer så tæt på landbrugsbedriften Asferggård, at der vil kunne opstå konflikter i forhold til drift og udvikling af denne. En væsentlig del af 729-04-03 ligger således indenfor den 300 m radius (se kortbilag 2), der iflg. Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. er fastlagt som en hensigtsmæssig afstand mellem samlet bebyggelse/byzone og husdyrhold.

Ved udlæg af det foreslåede område (primært matr. nr. 29 a, Asferg by), vil der ske en naturlig udfyldelse og afrunding. Området er pt. udlagt som muligt naturområde. Forklaringen på dette må være, at området ikke er velegnet landbrugsjord – der er pt. ikke nogen særlig "natur".

Ovenstående forslag er fremsat af

 

Kortbilag:

Kortbilag 1: Nuværende og foreslået område til mulig byvækst

Forslag til område for mulig byvækst i Asferg

 

Kortbilag 2: 300 m potentiel genegrænse omkring landbrugsbedriften Asferggård

300 meter zone omkring Asferggaard

 

 

Siden er sidst ændret 26 May, 2004