PurhusNet > Strategi 2003 > Udvikling i Purhus kommune

 

Udviklingen i Purhus Kommune

Bolig og befolkning

Indbyggertallet i Purhus Kommune er ret stabilt uden væsentlige stigninger eller fald, og befolkningsprognosen for de næste 12 år viser heller ikke markante udsving. Prognosen viser en største stigning på 0,5 %, som sidst i perioden afløses af et modsvarende fald. Indbyggertallet er således meget stabilt.

Ser man på befolkningssammensætningen i forhold til amts- og lands-gennemsnit, kan kommunen karakteriseres som en ung kommune. Aldersgruppen 0-6 årige og aldersgruppen 7-16 årige ligger over gennemsnittet, mens aldersgruppen 1764 årige og aldersgruppen 65 eller ældre ligger under gennemsnittet.

Befolkningsprognosen for de kommende 12 år peger på, at der vil ske en række forskydninger mellem aldersgrupperne. Der bliver væsentlig færre børn i aldersgruppen 0-6 årige, mens der bliver flere i den skolesøgende alder fra 7-16 årige. Der bliver færre 17-64 årige, medens antallet af 65 årige eller ældre vil stige en del, nemlig fra 13,1% til 17,4%.

Purhus Kommune vil altså opleve en periode med færre børn og færre i arbejde, flere skolebørn og flere på pension. Ændringerne er ikke voldsomme, men det er værd at bemærke at antal personer i aldersgruppen 62-74 årige forøges fra 10,3% i 2003 til 14,6% i 2015 eller med ca. 360 personer i perioden. Mange går på efterløn som 62 årige, hvilket forøger gruppen af friske ældre uden for arbejdsmarkedet. Efter planperioden forøges antallet af ældre over 80 år markant.

 

Erhverv

Arbejdsmarkedet i Purhus Kommune er naturligt nok påvirket af den nære beliggenhed ved Randers, hvilket både præger etableringen af erhvervsvirksomheder arbejdstagernes pendling. Af de beskæftigede bosiddende i kommunen udpendler de 66% eller 3038 personer.

Der har de senere år være en positiv, om end mindre udvikling i antallet af arbejdspladser i kommunen og i antallet af beskæftigede. Samtidig er antallet af pendlere steget, og det gælder både pendling ind og pendling ud af kommunen.

PictureTilgangen af arbejdspladser er primært sket ved udvidelser af eksisterende virksomheder og ved tilflytning af nye virksomheder, som det blandt andet er tilfældet i Purhus Erhvervsområde.

Også i de kommende år forventes en vækst i tilgangen af nye virksomheder. Dette begrundes i Purhus Erhvervsområdes attraktive beliggenhed ved motorvejen, og i det forhold, at der er gode bomuligheder tæt på erhvervsområdet, hvilket prioriteres højt af mange virksomheder.

 

rn og unge

I Purhus Kommune er der pasningsgaranti.Det betyder, at man kan være sikker på at få en plads til sit barn, når der er behov. Pasningsgarantien gælder for alle børn i alderen fra 6 måneder til og med 3. klasse. Ordningen er alderssvarende. Det vil sige, at børn i alderen 6 måneder til 3 år passes i dagpleje eller vuggestue. Fra det 3. år er børnene i børnehave, og fra skolestart og til og med 3. klasse er der tilbud om skolefritidsordning.

Pasningsgarantien dækkes af ca. 185 pladser i den kommunale dagpleje, 6 daginstitutioner med ca. 480 pladser for de lidt større børn samt skolefritidsordning, der benyttes af ca. 400 børn til og med 3. klasse. Den samlede bygningsmæssige kapacitet er på 1003 pladser i daginstitutioner og skolefritidsordninger.

Efter flere år med et stigende behov for pladser, er dette pres nu aftaget, og der er generelt set en faldende efterspørgsel efter børnepasning. Der er dog geografiske forskelle, og i Spentrup er der stadig et behov for pladser ud over den bygningsmæssige kapacitet. Byrådet har derfor besluttet at udvide de fysiske rammer i Spentrup og har afsat de nødvendige midler i budgettet for 2004.

For kommunen som helhed forventes antal børn i alderen 0-6 år at falde med 14-15% i den kommende planperiode. En tilgang af yngre familier med små børn kan ændre på denne udvikling.

 

Skoler

Antallet af 7-16 årige i Purhus Kommune stiger de kommende år. Der forventes ca. 100 elever flere i 2008 svarende til en stigning på 8 %, derefter vender udviklingen, så der i 2015 forventes at være ca. samme antal elever i skole som i dag.

Efter en strukturdebat ændredes skolestrukturen, så der fra år 2000 var fire skoler mod tidligere fem skoler. Skolerne i Spentrup, Fårup og Ø. Bjerregrav har 0-9. klasse, og skolen i Asferg har 0-6. klasse. Ved ændringen blev Sønderbæk Skole etableret som friskole.

PictureSom led i udmøntning af de overordnede målsætninger udarbejdes der virksomhedsplaner for forvaltning og de enkelte skoler. Skolernes virksomhedsplaner ajourføres løbende, og de indeholder væsentlige emner som kvalitetsudvikling, principper og rammer for det pædagogiske arbejde, skole-hjem samarbejdet og handleplaner for de kommende års arbejder. Overordnet gennemføres en evaluering af skolevæsenet i kommunen, som handler om byrådets mål med skolevæsenet og skolernes udvikling.

Med henblik på at bringe skolerne i overensstemmelse med folkeskoleloven - det pædagogiske moderniseringsaspekt, og skabe større kapacitet på skolerne, er der igangsat en modernisering af skolerne i Ø. Bjerregrav og i Asferg. Efter færdiggørelse i Asferg, indledes i 2004 en tilsvarende ombygning af skolen i Fårup.

Purhus Kommune arbejder aktivt med skolernes udvikling, således at de også på lang sigt vil være et aktiv for kommunen.

 

Ældre

Udviklingen i den ældre befolkning indikerer en voksende udfordring. I den næste 12 års periode vil der med de nu kendte prognoser være en tilvækst i aldersgruppen 67 år eller ældre på 34% eller 324 personer.Tilvæksten er specielt markant i de sidste år af prognoseperioden.

Uanset de voksende krav forventer Purhus Kommune at kunne opfylde disse ved at kunne tilbyde boliger, aktiviteter og pleje. Der er 4 ældrecentre i kommunen i Spentrup, Asferg, Fårup og Ø. Bjerregrav - alle med tilknyttede ældreboliger. Hvert ældrecenter har sit aktivitetsdistrikt.

Der er i kommunen i alt 90 ældreboliger og 33 plejehjemspladser. Desuden er der 127 ældrevenlige boliger af forskellig kvalitet. Med det nuværende antal boliger er der fra 0,14 til 0,25 boliger pr person over 75 år. Dækningsgraden er størst i Fårup, hvor der netop er opført 12 ældreboliger ved Fårup Ældrecenter.

Der vil også fremover blive skabt mulighed for bygning af ældreboliger, idet der i nye boligområder udlægges arealer til tæt lav bebyggelse.

 

Fritid og kultur

Purhus Kommune har et aktivt idrætsliv, og sports- og idrætsfaciliteter er højt prioriterede. Der er 3 idrætshaller og en svømmesal, og der er store arealer med udendørs idrætsarealer i de enkelte lokalsamfund.

Børnekulturen bliver nu opprioriteret, og der indledes et samarbejde i Århus Amt. Erfaringerne viser at børnekulturen kan lokalforankres.

Nærheden til Randers og den korte afstand til både Aalborg og Århus betyder, at større og specielle kulturelle muligheder er inden for kort tids køreafstand, ligesom der også er kort afstand til maritime muligheder.

Purhus Kommune er en grøn kommune, og specielt områderne omkring Fussingø, Bjerregrav Mose og Dyrby Krat har stor rekreativ værdi.

 

 

Siden er sidst ændret 04 March, 2004