PurhusNet > Strategi 2003 > Vækstområder

 

Vækstområder

Ved valget af strategi har Byrådet naturligvis lagt vægt på at udnytte de muligheder, der er i Purhus Kommune. Der er for Byrådet ikke tvivl om, at der er en række kvaliteter, der kan udnyttes som platform for udvikling af en endnu bedre og mere attraktiv kommune.

Purhus Kommunes beliggenhed ved Randers, "på" motorvejen, den korte afstand til Århus og Aalborg gør det naturligt at fokusere på især to vækstområder og med følgende prioritering:

    1. Purhus Kommune som bosætningskommune

    2. Purhus Kommune som erhvervskommune

mens det som vækstområde ikke umiddelbart vil være relevant at se på turisme som en potentiel mulighed. Der er naturskønne områder i Purhus Kommune, men der er ikke samme muligheder i disse områder sammenlignet med eksempelvis Randers Regnskov og by- og fjordmiljøet i Mariager.

Det er dog ikke tilstrækkeligt at se på Purhus Kommune og det kronjyske område og
udviklingstendenserne her.

Siden kommunalreformen i 1970 er der sket væsentlige ændringer i de forudsætninger, som blev lagt til grund for indretningen af den kommunale sektor. Der skal derfor i den kommende tid tages stilling til, hvordan den offentlige sektors struktur skal tilpasses for at fremtidssikre en decentral offentlig sektor. En sektor, som skal være effektiv og have en høj kvalitet i sin opgaveløsning, og som understøtter og medvirker til at udvikle det lokale demokrati.

Der er nedsat en strukturkommission, som skal tilvejebringe et beslutningsgrundlag i form af en teknisk og faglig analyse. Dette grundlag blev offentliggjort den 9. januar 2004.

Efter Byrådets opfattelse er Purhus Kommune, med den nuværende opgavefordeling, bæredygtig demokratisk, fagligt og økonomisk. Kommunens størrelse betyder dog, at der vil være enkelte områder, hvor det ikke er muligt at skabe et tilstrækkeligt fagligt miljø eller bibeholde den ønskede fagkundskab.

Samarbejde med andre kommuner vil være en af måderne at leve op til de voksende krav på, og en entreprenørmodel, hvor man køber ydelser hos samarbejdsparterne, vil være en fleksibel og entydig model.

Ændres opgavefordelingen, er det Byrådets opfattelse, at man skal søge sammenlægning med kommuner med samme karakteristika, således at man også efter sammenlægningen vil få en harmonisk kommune. Borgmestre og økonomiudvalg i Mariager, Nørhald og Purhus kommuner har da også besluttet, at en sammenlægning i givet fald bør omfatte disse tre kommuner. Samarbejdet er allerede indledt på det administrative område, således at kommunerne står bedre rustet til fremtiden.

Spørgsmål:
Har vi andre vækstområder i kommunen?

Kan vi skabe nye vækstområder?

 

 

Siden er sidst ændret 04 March, 2004