PurhusNet > Byrådsmedlemmer > Dansk Folkeparti > Frank Nørgård
Foregående kandidat Næste kandidat

 

Frank Nørgaard - opstillet til KV 2005 - se mere
- information herunder er fra KV 2001

BOPÆL

Dyrbyvej 6, Gassum 8981 Spentrup

KONTAKT

Tlf: 86 47 82 08 Mobil: 21 24 82 08 Email: frank_n@post5.tele.dk

FAMILIE

30 år, samboende med Rikke Pedersen. Vi har en søn på 1 år

FRITID

Vores dejlige søn, skønne heste og Dansk Folkeparti.

ARBEJDE

Elektroniktekniker på Grundfos.

POLITIK

Nyopstillet


Her er så nogle af de ting som jeg vil kæmpe for i byrådet.   

  • Skole: Der er ikke råd til utidssvarende undervisningsmateriale i skolerne. Det gælder vores børns fremtid!
  • Dagplejepladser: Pladserne skal være der hvor børnene er - ingen kan være tjent med at køre rundt i kommunen for at få sit barn passet.
  • Ældre: Der skal bygges flere ældreboliger i kommunen, og hvis der er behov for boliger hvor der på     nuværende tidspunkt ikke er nogle så skal der bygges. Nogle ældre vil måske gerne blive i netop den by de altid har boet i.
  • Bygge og anlæg: Opgaver skal udliciteres til de håndværkere/virksomheder som er i kommunen, således kommunen får flere opgaver løst for skattekronerne.

Meninger og synspunkter

25.8.05

Forbrugsfest i Purhus! - kommentarer til budgetforlig for 2006

Nej ikke helt, for det er omsider lykkedes at skabe et flertal i byrådssalen som tilgodeser og støtter op omkring initiativer skabt at enkelt personer, eller grupper af borgere. Derfor finder jeg det fornuftigt at vi i byrådet giver tilsagn om støtte til Træningshuset i Asferg med 1,4 mill. kr. eftersom der i Purhus IF virkelig har været arbejdet for sagen, og indsamlet midler for ca. 1,3 mill. kr.
Vi har også givet tilsagn om at Spentrup kan få sig en "tilbygning" til Spentruphallen såfremt der inden 1. maj 2006 kan indsamles 1 mill. kr. Her bliver kommunens andel dog på hele 5,31 mill. kr. hvilket jeg bestemt mener er en lille million for meget. Et flertal i byrådet mente nemlig ikke at ønsket fra Spentruphallens bestyrelse var fint nok, så der blev lagt en post oven i på hele 800.000 kr. (tillæg for sædvanlig standard)!!! hvilket jeg mener er en overfødig udgift, og uden funktionel betydning.
Vi står overfor at skulle indtræde i en ny superkommune, ihvertfald set med Purhusborgers øjne, derfor er det glædeligt at vi blev enige om at forhøje tilskudet til vores forsamlingshuse med 40.000 kr. Det vil formentlig hjælpe forsamlingshusene til at opretholde eller forbedre forholdene, så de små samfund kan udnytte dem i langt højere grad.
Et enkelt sted sparede vi dog heldigvis også nogle penge nemlig på Farveladen ved Blicherskolen. Den stod nemlig for at skulle fjernes for at skabe plads til nybyggeri eller blive renoveret. Det blev til en renovering, og de sparede penge plus lidt til blev bevilget til renovering af faglokalerne på Blicherskolen. Envidere blev der afsat 40.000 kr. til udarbejdelse af en samlet plan for skolens renovering.
Ældreområdet fik også nogle midler, som primært skal forbedre indemiliøet i Fårup og Spentrup, og kirkegængerne i Bjerregrav kan med et nyt fortov komme sikkert frem og tilbage.

.: Frank Nørgaard 25.8.05


24.12.03

Rigtigt eller forkert?

LÆHEGN: Når man læser byrådsmedlem Niels Højgårds (S) indlæg i avisen lørdag 20. december, ser det ud som om, Jens Peter Hansen (V) og jeg intet har forstået af, hvordan arbejdet i byrådet fungerer, og at sagen er blæst op for at fremhæve os selv.

Jeg vil nu hellere kalde det fleksibilitet, for jeg mener, at vi ved at bevilge pengene til læbæltet i Asferg på nuværende tidspunkt slår flere fluer med et smæk.

Dels er prisen for hele herligheden betydelig under "normalprisen", da Hedeselskabet netop nu er i området. Dels vil det forskønne området ved Æblehaven, hvor vi jo alle sammen håber, at der kan blive udstykket byggegrunde. Sidst, men ikke mindst, vil det skærme for vejr og vind for brugerne af idrætsanlægget og skærme børn og unge fra trafikken, som på denne strækning til tider kører off-road.

Set i lyset af at vi netop har puttet 5.691.250 kroner i kassen, så mener jeg, det er ærgerligt, at vi ikke kunne blive enige om at bruge sølle 32.000 kroner i Asferg.

Niels Højgård kommer også ind på trafiksikkerheden på vores veje. Til det kan jeg kun sige, at det ikke er alt, der kan afhjælpes med en "omfartsvej" eller nogle vejchikaner gennem byen. Da jeg i begyndelsen af året i teknisk udvalg fremførte et ønske om, at der skulle udarbejdes en holdbar løsning for vejkrydset Ruhøjvej/Skaldhøjvej øst for Gassum, var der heller ikke opbakning til det, for "det er jo også galt andre steder"...
Jamen så lad os da komme i gang!

Ved sidste kommunalvalg blev otte ud af femten pladser i byrådet skiftet ud. Det ser jeg som et tegn fra borgerne om, at de vil prøve noget andet end det sædvanlige rygklapperi.
Den vogn er Jens Peter Hansen og jeg heldigvis ikke med på. Måske det er derfor, vi bliver beskyldt for at ville fremhæve os selv.

I ønskes alle en god jul samt et godt nytår.

Debatindlæg fra Amtsavisen (redigeret af redaktionen) - lagt på af webmaster

.: Frank Nørgaard 24.12.03


29.8.03

Det næsten perfekte budget.

Med disse ord vil jeg give udtryk for mine holdninger til budgettet for 2004.
I store træk er det et rigtigt godt forlig, for som medlem af byrådet for Dansk Folkeparti er det vigtigt at der tages hensyn til vores borgere især børn, ældre og syge.
Det gør vi ved at sætte renoveringen af Fårup Skole i gang, men jeg synes så bare at de 1,1 mio. kr. som skal færdiggøre første etape i 2005 skulle have været med i 2004 for at få renoveringen færdiggjort på tre i stedet for fire år.
Ideen med at lade en socialrådgiver komme på besøg hos kontanthjælpsmodtagere, ansøgere til førtidspension, samt de der er på sygedagpenge, er også en god ide, for det er ikke mange som skal komme i arbejde for at udgiften hertil er tjent hjem. Det er dog vigtigt at vi følger udviklingen i arbejdet således at det ikke bliver en ekstra udgift.
Derudover er der afsat et mindre beløb til indkøb af en mobil fartviser med dataopsamling. Dette gør at bilisterne kan se hvor stærkt de kører, og vi kan se hvor mange der gør det på strækningen. Dette gør at vi samtidig med den præventive virkning fartviseren har, kan se hvor vi evt. kan sætte ind med fartdæmpende foranstaltninger.
MEN, der er også et punkt hvor panderynkerne kommer frem, og det er når der skal bruges 3,1 mio. kr. på at Spentrup skal have en børnehave mere. Jeg ved godt at det også vil hjælpe Blicherskolen med at få samling på eleverne. Men at afsætte så mange penge til syv børn som ikke vil kunne få plads i Spentrup/Gassum børnehaver det synes jeg er lige i overkanten af hvor langt fornuften rækker. Det er set i lyset af, at der allerede i 2005 vil være et overskud af pladser i distriktet. Her har vi simpelthen været for ødsel, en eller to pavilloner ville have været mere rigtigt indtil vi ser hvor udviklingen bærer hen. Derudover mener jeg at det er en slap holdning nogle af Spentrupforældrene udviser når de ikke vil køre de 6-10 km. der er til Gassum eller Asferg. Det er de vilkår mange andre forældre i vores kommune bliver budt. Jeg kan så håbe at der vil blive udvist samme ihærdighed når der mangler dagplejere eller børnehavepladser andre steder i kommunen.

Frank Nørgaard
Dansk Folkeparti i Purhus.

.: Frank Nørgaard 29.8.03


13.11.02

Nu er løbet kørt for 10. klasse i Purhus.

Det var med stor ærgrelse at se hovedparten af byrådsmedlemmerne, ni mod seks stemme for en nedlæggelse af 10. klasse i Purhus kommune. Denne afgørelse er så blot endnu et skridt mod den centralisering som er så trendy, eller den storkommune som vi (måske) får trukket ned over hovedet. Husk på at hvergang noget bliver "samlet under et tag" så mister man indflydelse, man mister muligheden for at vælge.
Jeg må nok sige at jeg heller ikke helt forstår hvorfor det skulle gå så stærkt med at flytte 10. klasse fra Purhus. Hvis vores tilbud er ligeså godt som det i Randers, og der heller ikke er noget at hente økonomisk, måske tværtimod... Nej man ville hellere have en Nærgenbrugsstation i kommunen end en 10. klasse!

Frank Nørgaard
Byrådsmedlem for Dansk Folkeparti i Purhus.

.: Frank Nørgaard 13.11.02


30.8.02

Budgetforliget umuligt at sluge.

Da vi mandag i byrådssalen diskuterede kommunens budget, endte forhandlingerne
desværre med et resultat som jeg ikke kunne stå inde for.
Vores kommune har en rigtig sund økonomi, så der er i forliget blev afsat ekstra
penge både til de unge og de ældre og samtidig kan vi stoppe penge ned i
kommunekassen. Nogle af de penge havde jeg MEGET gerne set "ført tilbage" til
kommunens borgere, men sådan skulle det desværre ikke gå selv om vi har
borgerligt flertal. Det er meget ærgerligt at vi i Purhus ikke kan opleve en
skattesænkning, omend den var lille, så ville den i hvert fald vise at der er styr
på økonomien. Det er også ærgerligt at der er gået så meget politik i sagen om
gulvet i Purhushallen at fornuften ikke længere er tilstede.
Facit for disse to modsætninger er at jeg desværre ikke kan gå ind for budgetforliget.

Frank Nørgaard
Byrådsmedlem for Dansk Folkeparti i Purhus.

.: Frank Nørgaard 30.8.02


14.6.02

Borgmester Berner Nielsen
Purhus Kommune

Idet der henvises til Lov om Kommunernes styrelse § 11. stk. 1 anmodes borgmesteren om at sætte følgende sag til behandling og beslutning på byrådets møde d. 18. juni:

Borgerrettet information om budgetemner og -analyser

I Purhus kommune opstilles det kommunale budget på baggrund af et grundigt forarbejde, hvor ønsker om ændringer i funktioner, serviceniveau og nyinvesteringer nøje analyseres af den kommunale forvaltning.

Formålet med disse såkaldte budgetanalyser er at give byrådets medlemmer et godt grundlag for den politiske behandling af budgettet. Den enkelte analyse vil således typisk indeholde en udredning af analyseret område, samt de økonomiske, organisatoriske og kvalitetsmæssige konsekvenser af en eller flere alternative løsningsmuligheder.

Der er tradition for, at emner udtaget til analyse og de resulterende analyser betragtes som byrådets interne, fortrolige materiale. Dette ud fra et ønske om at undgå unødig uro og bekymringer på berørte arbejdspladser samt at modvirke, at byrådets medlemmer udsættes for pres fra forskellige interessegrupper.

At behandle budgetemner og -analyser som fortroligt materiale har en række uheldige konsekvenser:

- byrådets medlemmer får ingen signaler fra borgerne om, hvorledes disse opfatter opstillede alternativer, og som sådan kommer den politiske behandling til at ske på ufuldstændigt grundlag,

- borgerne har ikke mulighed for at følge processen fra beskrivelse af udfordringer og problemer frem til trufne beslutninger, og vil som sådan have ulig dårligere muligheder for at forstå og acceptere trufne beslutninger,

- en lukket budget proces virker dræbende på borgernes interesse for det kommunale folkestyre med risiko for, at byrådet opfattes som en loge, der i samlet flok forsvarer sig mod borgerne.

Ovennævnte konsekvenser kan imødegås ved at byrådet vedtager følgende:
Borgmesteren pålægges at sikre, at der udarbejdes borgerrettet information om budgetemner og -analyser, samt at denne information lægges på den kommunale hjemmeside senest en uge efter, at byrådets medlemmer har modtaget budgetanalyser for 2003.

Jens Peter Hansen Frank Nørgaard

.: Frank Nørgaard 14.6.02


26.11.01

Tak for et godt valg.

Jeg vil gerne her på purhusnet.dk rette en stor tak til de vælgere som satte deres X ved liste O. Jeg vil så til gengæld i de næste fire år gøre mit for at leve op til de valgløfter jeg har givet.
På resultatet af valget, kan man se at borgerne i kommunen mener der er tid til en grundig oprydning, denne oprydning begynder d. 1 januar 2002.
God jul og godt nytår.

Med venlig hilsen.

Frank Nørgaard
Dansk Folkeparti

.: Frank Nørgaard 26.11.01


9.11.01

Er man selvglad når man er socialdemokrat?

Hvis man som borger i Purhus læser de indlæg som kandidaterne til byrådsvalget har skrevet, så synes jeg der tegner sig et billede af nogle selvglade socialdemokrater, som fremhæver hvor stort et stykke arbejde de har lavet i byrådet. Jeg er faktisk sikker på at billedet ser noget anderledes ud hvis selvsamme politiker spurgte menigmand om f.eks børnepasning, ældrepleje, 7. klasse ud af Asferg Skole og lukningen af Sønderbæk Skolen!
Jeg kan, og vil ikke love guld og grønne skove hvis jeg kommer ind i byrådet, men jeg vil gøre et stykke arbejde for at det bliver nemmere at være borger i Purhus. Dette gælder selvfølgelig ALLE ung som gammel.

Med venlig hilsen.

Frank Nørgaard
Dansk Folkeparti

.: Frank Nørgaard 9.11.01


6.11.01

Socialdemokratisk valgflæsk

Som mange sikkert har bemærket, så har socialdemokraterne kørt deres valgkanoner i stilling, hvorefter de skyder deres valgflæsk ud over befolkningen.
Steen Bundgård (S) skriver f. eks. at, citat: -børnene bliver passet tæt ved hjemmet, dette giver en mindre stresset og mere tryg hverdag. Citat slut.
Hvis Hr. Bundgård mener man bliver mindre stresset og mere tryg af at pakke barn og barnevogn ind i en rutebil hver dag, køre til Spentrup og afleverer sit barn, og så vente på næste bus for at komme på arbejde, så tror jeg nok jeg hellere vil være stresset.
Hr. Bundgård mener måske også at det er helt fint for forældre og børn at man skal cykle hver morgen fra Gassum til Hvidsten med sit 6-7 md. gamle barn bagpå, og hos dagplejeren skifter man så cyklen ud med en scooter for at komme til Randers???
Jeg kan slet ikke se hvor han vil hen med det.

.: Frank Nørgaard 6.11.01


 

chart.dk 

Siden er sidst ændret 28 October, 2005