PurhusNet > Byrådsmedlemmer > Venstre

 

Tid til forandring

Tid til forandring
Venstre i Purhus Kommune går på valg med sloganet "Tid til forandring". Venstre ønsker også fremover at se og udnytte de muligheder som samfundets udvikling bringer. Vi vil udnytte mulighederne frem for at se udviklingen som en trussel. Udvikling og forandring er et sundhedstegn både for kommunen og for den enkelte borger. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kandidater er parate til at gøre en indsats for forandring.

Bolig

 • Venstre vil arbejde for at kommunen dækker behovet for ældreboliger lokalt og har et rimeligt antal almene- og andelsboliger.
   
 • Der skal være et bredt tilbud af byggegrunde i kommunen. Det skal være muligt at få en byggegrund i den by eller i det lokalsamfund som borgeren ønsker, og der skal tilbydes grunde i varierende størrelser.

Børn og unge

 • Venstre mener, at det er forældrene der skal opdrage og tage ansvaret for deres børn - familien er en uvurderlig ballast for børnene senere i livet.
   
 • Pasningsgarantien skal naturligvis bibeholdes. Der skal være en fleksibel kommunal eller privat børnepasning, der tilgodeser pasningsbehovet morgen, middag og aften, alt sammen med en betaling der modsvarer forbruget.
   
 • Alle børn og unge skal sikres adgang til en spændende og aktiv fritid med et alsidigt udbud af aktiviteter. Vi ønsker at støtte og udvikle det meget nødvendige frivillige arbejde.

Skoler

 • Børnene er vores største fremtidige ressource. Venstre vil sikre at børnene udvikles til kreative, selvstændige, ansvarlige mennesker med demokratisk forståelse og evnen til at lære - hele livet - således at de vil kunne tage aktivt del i et hastigt foranderligt samfund.
   
 • Kvaliteten i undervisningen skal være så høj, at alle børn fastholdes i uafbrudt faglig og menneskelig udvikling samtidig med, at de opfatter skolen som et rart sted at være.
   
 • Venstre vil - i det omfang generelle regler tillader dette - arbejde for, at ansvaret gives til skolernes personale og ledelse, således at disse i samarbejde med forældrene selv fordeler og administrerer tildelte ressourcer.

Kultur og fritid

 • Venstre ønsker fortsat et frit og uafhængigt idræts- og kulturliv, som er i stand til at integrere forskellige grupper i et rigt fællesskab.
   
 • Vi ønsker gennem kommunal støtte, at anerkende og stimulere dette vigtige sociale arbejde som dagligt udføres frivilligt af foreningerne.

Social- og sundhedspolitik

 • Gennem et positivt liberalt livssyn, vil Venstre forene den personlige frihed med et ansvar overfor vore medmennesker. Alle borgere har krav på at få hjælp, en hjælp der har et sigte, nemlig at man når frem til at kunne klare sig selv - og dermed forsørge sig selv og sin familie.
   
 • Alle skal så vidt muligt have en aktiv tilværelse, helst ved et rigtigt arbejde eller uddannelse. Kommunens opgave er at medvirke som en katalysator til privat aktivering, hvor det er forsvarligt.

Erhvervspolitik
Nye, små og mellemstore virksomheder kommer til at spille en større rolle i årene fremover - også i Purhus Kommune.

 • Venstre vil sikre, at Purhus Kommune er en attraktiv og innovativ samarbejdspartner for erhvervslivet. Kommunen skal til stadighed være i tæt dialog med erhvervslivet for derigennem at muliggøre dynamikken og handlekraften.
   
 • Indenfor lovgivningens rammer går Venstre ind for erhvervsudvikling både i by og på land. Vi ser f.eks. gerne liberalt erhverv på de mange nedlagte landbrug rundt i kommunen - dette naturligvis indenfor rammer, der tilgodeser vores rige natur.

Ældrepolitik
Der skal være muligheder for en selvvalgt og selvhjulpen aktiv tilværelse - naturligvis med sikkerhed for at kunne få den hjælp og støtte, der skal til for at sikre en god livskvalitet. Netop livskvalitet er et af nøgleordene i Venstre's ældrepolitik. Dette sikres - mener vi - gennem frihed til selv at vælge.

 • Vi ønsker fritvalgsordning til mad og rengøring - pengene følger borgeren.
   
 • Der skal være tilstrækkeligt med ældreboliger , overgangsboliger eller seniorbebyggelser.

Teknik og miljø

 • Venstre vil føre en aktiv udbudspolitik, så vi til stadighed sikrer den rette service til den rette pris.
   
 • Venstre ønsker at udvide samarbejdet med andre kommuner om løsning af opgaver, hvor der ikke er nogen fordel i at løse disse lokalt.
   
 • Vi ønsker en bedre vedligeholdelse af bygninger og veje, samt opprioritering af cykelstier.
   
 • Vi vil føre en miljøpolitik som vi kan være bekendt overfor vores børn.
   
 • Vi vil arbejde videre mod en holdningsændring blandt borgerne, således, at vi hver især får og tager et større ansvar overfor miljøet.
   
 • Vi vil have en realistisk afvejning af, hvordan vi får mest miljø for pengene - der skal stadig være sund fornuft i tingene, også på miljøområdet.

Økonomi
Skattetrykket har nået smertegrænsen og må ikke stige yderligere - vi ønsker en skattesænkning så snart det kan forsvares - ligeledes med grundskylden.

 • Det skal være en selvfølge, at der ikke optages lån til løbende drift ligesom kassebeholdningen altid skal være tilstrækkelig.

 • Venstre vil en aktiv udbudspolitik på områder hvor det er forsvarligt. Ved at tingene kommer i udbud, er der gode muligheder for nytænkning og forandring. Ofte kan en opgave ikke løses hurtigere eller billigere ved at en anden person eller et andet firma udfører opgaven på samme måde. Derimod er der store muligheder for at en anden person eller virksomhed ser en anderledes måde at løse opgaven på, og derved kan løse opgaven lettere og hurtigere.
   
 • Venstre ønsker større åbenhed og vil bidrage til en modernisering og effektivisering af  beslutningsprocesserne. Vi ser diskussionen og debatten som en styrke til at fremme innovation, og vi respekterer hinandens forskellighed - ja det er en nødvendighed for forandring og udvikling.
   
 • Venstre vil arbejde for at der bliver en større synlig forskel på embedsmænd og politikere. Det er politikkernes opgave og ansvar at træffe overordnede beslutninger, samt afstikke rammer hvorunder forvaltningen skal administrere. Venstre vil holde fast i, at kommunalbestyrelsen er en aktiv del af Danmarks demokratiske folkestyre - med stor vægt på demokratisk folkestyre. Derfor er det vigtigt med en klar og tydelig forskel mellem forvaltning og folkevalgte. De folkevalgte skal være repræsentanter for kommunens borgere og ikke være eksperter ud i offentlig forvaltning.
   
 • Vi ønsker en større grad af lokal medindflydelse og vil arbejde for at en lang række beslutninger kan træffes lokalt.
   
 • Vi ønsker decentralisering hvor det er forsvarligt for derved at skabe lokalt engagement og udvikle lokalt tilpassede løsninger.
   
 • Vi vil arbejde for en aktiv og udviklende udbudspolitik, hvor det enkelte menneske kommer i centrum.

Mennesket frem for systemet.

Hop til toppen

 

 

Siden er sidst ændret 11 January, 2004