PurhusNet > Rådhuset > Plan & Projekter > Hastighedsplan > Nyhedsbrev 2000
Hop tilbage til foregående side

 

Hastighedsplan for Purhus kommune
Purhus Kommune er i gang med at udarbejde en hastighedsplan. Det sker i et samarbejde med Århus Amt. Også Rosenholm og Mariager Kommuner deltager. I forbindelse med arbejdet  udsendes et nyhedsbrev med information til borgere politikere og alle andre der har interesse i trafiksikkerhed Her præsenteres uddrag af andet nummer (se første nr.)med henblik på at orientere borgere, politikere og alle andre med interesse i fællesprojektet for differentierede hastigheder i Mariager, Purhus og Rosenholm Kommuner.

Uddrag fra Den Sikre vej - Nyhedsbrev nr. 2: (se hele nyhedsbrevet her)
Hastighedsplan i Purhus Kommune

Hastighedsplanen for Purhus Kommune er nu på vej ind i sin sidste fase. Forslaget til planen blev godkendt af Byrådet i maj måned.Det har været fremlagt til offentlig debat i perioden 24.maj til 2.august.

Efter udløbet af debatperioden skal de indkomne forslag behandles,og derefter vil hastighedsplanen blive endeligt godkendt.Vi forventer det sker i september måned. Med hastighedsplanen får vi opfyldt et længe næret ønske om at få overblik over de trafikale forhold i kommunen. Problemstederne med stor trafikintensitet og høje hastigheder er nu identificerede,og der er udarbejdet en prioritering af indsatsstederne,som sikrer mest mulig trafiksikkerhed for de penge der investeres.

Der er også skabt overblik over uheldene, både geografisk og antalsmæssigt,og det kan slås fast at der ikke på de kommunale veje er sorte pletter. Samtidigt er ulykkesantallet relativt lavt – lykkeligvis kan man sige.Når hertil kommer, at hovedparten af ulykkerne sker spredt i det åbneland, kan det være vanskeligt at iværksætte aktiviteter,som nedbringer ulykkestallet.

I Purhus Kommune har vi valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens mål om en 40% reduktion af personskader inden år 2012, selv om det bliver svært at evaluere denne målsætning med de lave ulykkestal.

Haldvej i Spentrup

Haldvej i Spentrup. Fraværet af randbebyggelse på den ene side af vejen er sandsynligvis medvirkende årsag til for høje hastigheder.

Et væsentligt element i hastighedsplanen er et forsøgsprojekt, som er besluttet gennemført på Haldvej i Spentrup. Formålet med dette forsøg er at høste erfaringer, som kan anvendes ved etableringen af de efterfølgende permanente løsninger.I gennemførelsen indgår flere hastighedsmålinger.Der måles inden foranstaltningerne etableres, umiddelbart efter og igen et halvt år efter etableringen så vi kan konstatere om der også er en langtidseffekt.Projektet gennemføres i efteråret 2000,og udformes som en forsætning med to helleanlæg (se skitsen). Ifølge hastighedsplanen udgør den samlede udgift til gennemførelse af projekterne i alt 510.000 kroner. Den endelige prioritering af projekter og tidsfølge besluttes i forbin delse med planens vedtagelse og budgetlæging for de kommende år.

Forsøgsprojektet på Haldvej

Skitse over forsøgsprojektet på Haldvej

Det er imidlertid vigtigt at huske på at trafiksituationen hele tiden ændrer sig så der kan blive behov for nye foranstaltninger eller ændring af prioriteringen.Hastighedsplanen vil derfor også blive taget op til revision med jævne mellemrum. En hastighedsplan og fartdæmpende foranstaltninger løser ikke alene problemet med for høje hastigheder.Der skal også en holdningsændring til,så det bliver en selvfølge at køre trafiksikkert.

   Lavere hastigheder er også dit ansvar!

       Hans Jørgen Tougaard
       Purhus Kommune

chart.dk