Synspunkter & Meninger:

4.11.06

Amtsavisen 3-11 2006

Henning Nyhuus Jensen bruger en del energi på at producere læserbreve i Amtsavisen samt pressemeddelelser vendt mod regeringen.

Måske derfor har han ikke fået læst Kommunen, der er en lille ugeavis målrettet kommunalpolitikere. Såfremt han havde nået det, ville han nok ikke fortsat fremføre sin klagesang om, hvordan vi er blevet snydt i opgave- og udligningsreformen.

I en forsideartikel i Kommunen refereres ordret fra Lykke Rasmussens forklaring i Folketinget. At udligningsreformen er en fordelingsnøgle, der bl.a. er opstillet ved brug af tal fra 2003 vedrørende sociale udgifter. Siden udligningsreformen blev vedtaget, er der kommet nyere tal, og udviklingen er heldigvis ikke stået stille. Dvs. at kommuner, der har haft en gunstig udvikling vil få mindre og kommuner med en dårlig udvikling vil få mere, når det nyeste talmateriale køres igennem fordelingsnøglen. Dette er logik for perlehøns og ganske retfærdig.

Randers er inde i en rigtig gunstig udvikling – også på det sociale område, hvor antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet dramatisk takket være en målrettet indsats. Herved spares rigtig mange penge – faktisk vil Ny Randers have 150 mio. kr. mere at gøre godt med, når vores udgifter til kontanthjælp kommer ned på landsgennemsnittet. Og så får vi naturligvis mindre i udligning.

Når Henning Nyhuus Jensen bliver borgmester vælger han forhåbentlig at prioritere saglighed frem for politiske manifestationer – det vil tjene Randers bedst i de kommende tre år.

Etiketter: , ,

.: Jens Peter Hansen 4.11.06


31.8.06

Amtsavisen 4. september 2006

Det er åbenbart svært at forstå, at også kommunen er underlagt regler for hvad vi må og ikke må. Det er sagen om de såkaldte arbejdsklausuler et godt eksempel på. I denne sag stillede Henning Nyhuus Jensen forslag om, at kommunens leverandører og disses underleverandører skal følge danske overenskomster. Nyhuus begrundede sit forslag med, at i bund og grund drejer det sig om at undgå, at vi bliver underløbet af billig udenlandsk arbejdskraft.

Det er lovligt at benytte arbejdsklausuler. Men som kommune må vi ikke benytte arbejdsklausuler i politisk øjemed, sådan som Nyhuus ønsker det.

At vi ikke må det, fremgår af de regler (kommunalfuldmagten), der bestemmer, hvad kommuner må og ikke må. På baggrund af disse regler har Indenrigsministeren i 1999 udtalt, at ”kommuner ikke lovligt kan varetage fagforenings- og organisationsmæssige interesser eller hensyn til løn- og ansættelsesvilkår for ansatte hos kommunens leverandører af varer og tjenesteydelser” og endvidere ”at en kommune alene kan varetage hensyn, som er saglige i forhold til den eller de opgaver, som den pågældende aftale vedrører…”.

Nyhuus stikker med sit forslag borgerne blår i øjnene og er ude af trit med kommunalfuldmagten. Derfor stillede Venstre et ændringsforslag gående på, at arbejdsklausuler alene skal anvendes, når det er sagligt begrundet.

Socialdemokratiet, Radikale og Beboerlisten nedstemte forslaget fra Venstre. Det kan kun tolkes derhen, at de via ikke-saglige hensyn er parate til at betale en unødvendig høj pris for f.eks. asfaltarbejde eller it-systemer, hvilket i sidste ende vil betyde færre penge til børnepasning, skoler og de ældre.

I praksis går det næppe så galt – vor forvaltning er forhåbentlig ansvarlig nok til at afbøde virkningerne af dette ideologiske fejlskud, hvis formål øjensynlig går forud for hensigtserklæringens efterhånden åbenlyse tomme floskler.

Etiketter: ,

.: Jens Peter Hansen 31.8.06


9.5.06

Amtsavisen 12-5 2006

Nuværende Randers byråd har dygtigt markedsført det iøjefaldende røde R logo sammen med sloganet ”Randers – mod på livet”. Institutioner, Handelsråd, Erhvervsråd, virksomheder og arrangementer bruger logoet ligesom det naturligvis også pryder kommunalt materiale.

Det skal være slut nu, hvis radikale Mogens Nyholm og Beboerlistens Bjarne Overmark får magt som de har agt. Førstnævnte har i Sammenlægningsudvalget foreslået logoet erstattet af et nyt (uden at forholde sig til prisen på en sådan operation) og Overmark gjorde det klart, at ”nu blæser der nye vinde – Venstre skal ikke være de eneste, der sætter et mærke for eftertiden”.

Jeg opfatter det som et dyrt politisk drilleri. Om man kan lide logoet eller ej er det et faktum, at logoet har bidt sig godt fast, og som sådan bidrager til fælles identitet og markedsføring af Randers. At logoet blev lavet for den lille Randers kommune betyder i denne sammenhæng mindre – fra 2007 er vi alle borgere i Randers kommune.

Sammenlægningsudvalgets formand Henning Nyhuus Jensen har i to gange udsat afgørelsen – sidste gang med henblik på mere tid til overvejelse efter at have erfaret, at den borgerlige gruppe ville stille forslag om, at logoet fortsat kan benyttes på kommunalt materiale.

Forhåbentlig betyder tænkepausen, at fornuftige kræfter i Socialdemokratiet siger nej til politisk drilleri og ja til at kommunen fortsat via brug af logoet trækker på samme hammel som erhvervsliv, institutioner og foreninger.

Etiketter: , ,

.: Jens Peter Hansen 9.5.06


31.3.06

Amtsavisen 2-4 2006

Tirsdag morgen kunne jeg i avisen læse en ganske udførlig beskrivelse af og navne på en række direktører, desuagtet at jeg som medlem af sammenlægningsudvalget for Ny Randers først samme eftermiddag ville blive orienteret og derefter og tage stilling til deres eventuelle ansættelse.

Torsdag kan jeg på nettet læse, at Ny Randers Kommune har besluttet at indføre omfattende digital borgerservice samt gratis e-mail, kalender og hjemmeside for de kommende borgere. Her kunne man naivt tro, at jeg som medlem af Sammenlægningsudvalget har været med til at træffe en sådan beslutning – sådan forholder det sig ikke. Sammenlægningsudvalget er hverken blevet orienteret eller involveret i en sådan beslutning.

De nævnte episoder virker slet ikke befordrende for respekten om byrådsarbejdet, der kommer til at fremstå som det rene skuespil. Det er en farlig tendens. Byrådet er garanten for den demokratiske kontrol og åbenhed om beslutningsprocesserne.

Beslutningen om de digitale lyksaligheder fremstår qua den manglende byrådsdebat unuanceret. Jeg betragter udmeldingen som en hån mod de borgere – deriblandt mange selvstændige erhvervsdrivende – der på grund af tekniske forhold ikke kan få ADSL, hvorfor den digitale verden i praksis er uden for rækkevidde.

Omvendt glæder det mig, at Henning Nyhuus Jensen har en vision om, at borgerne i Ny Randers skal bruge nettet i stor stil. Visionen må vel gælde alle borgere – også dem med lang afstand til nærmeste byskilt. Nyhuus må derfor gå foran i bestræbelserne på meget hurtigt at sikre 100 % bredbåndsdækning i Ny Randers.

Etiketter: , , ,

.: Jens Peter Hansen 31.3.06