Synspunkter & Meninger:

15.10.08

Mariager Avis 15. okt. 2008
Skinger retorik baseret på følelser frem for fakta gavner ikke landområderne, og indlægget ”Kvælertaget på landområderne” fra Radikale Venstres næstformand er vel også primært skrevet som et led i bestræbelserne på at undgå, at Radikale Venstre bliver udraderet af SF ved næste kommunalvalg.

Bodil Hindsholms påstande kræver, at vi lige får fakta på plads:


  • Randers er den kommune, der giver flest penge til den såkaldte LAG, som er et initiativ til udvikling af landdistrikterne.
  • Kommuneplanen tillader ikke placering af dagligvarebutikker ved veje ud af Randers by netop med henblik på at beskytte detailhandel i landsbyer. Så sent som 25. sept. blev der givet et afslag med den begrundelse.
  • 52 % af landets landsogne har haft befolkningstilvækst i perioden 1997-2007.
  • Landbruget industrialisering og stordrift gavner miljøet: Siden 1985 er kvælstofoverskuddet faldet med 11.000 t pr år og fosforoverskuddet med 1.800 t pr. år.
  • Mogens Nyholm fra Radikale Venstre sidder i Midttrafiks syv mand store bestyrelse, og har som sådan direkte indflydelse på og medansvar for beslutninger omkring busdriften.
Det er naivt at tro, at levevilkårene i landdistrikterne afhænger af politikerne eller at de kan lægges i hænderne på fire landsbyråd, som tidligere foreslået af Radikale Venstre. Hvor vidt en landsby eller område udvikler sig i positiv eller negativ retning, er primært op til områdets beboere.

Heldigvis har vi i Randers kommune masser af ildsjæle, der på forskellig vis sørger for at skabe aktiviteter og tilbud, der på afgørende vis bidrager til at skabe gode levevilkår. Prøv at møde op næste gang ildsjælene i dit områder kalder – din belønning vil være et udvidet socialt netværk og følelsen af at være en del af en succes.

Eller endnu bedre – tag selv initiativet. Har du en god idé, kan du måske opnå økonomisk tilskud fra Velfærdsministeriets Landdistriktpulje – der er ansøgningsfrist 3. november. I år lægges der særlig vægt på projekter, som sætter fokus på, hvordan det bliver mere attraktivt at bosætte sig i landdistrikterne. Det er ikke en umuligt at hente tilskud hjem – jeg har selv haft fornøjelsen fire gange.

Etiketter: ,

.: Jens Peter Hansen 15.10.08


12.3.08

Debatindlæg i Amtsavisen 12. marts 2008

Rapporten om den fremtidige skolestruktur har affødt en livlig debat, hvor teknokrater på den ene sider forlanger lukning af små skoler og ”strudsene” på den anden side stikker hovedet i busken med en politisk beslutning om overordnet at bevare den nuværende struktur.


Kære teknokrat: Du behøver ikke at bekymre dig om det faglige niveau – de små skoler på landet leverer varen. Glem Niels Egelund – i modsætning til ham har AKF gennemført en undersøgelse, hvor man skelner mellem små skoler på land og i by. Lad mig citere fra rapporten: ”Da de små skoler på landet klarer sig mindst lige så godt som skoler i alle øvrige kategorier på landet og i byerne, kan man ikke konkludere, at det er de små skolers størrelse per se, der gør, at nogle små skoler klarer sig dårligt.” Det er de små skoler i byerne, der klarer sig dårligt. Dette fordi, at de bliver små, fordi de er dårlige - forældre i byen har valgmuligheder og benytter sig af dette til at vælge bedre skoler.


Kære struds: Virkeligheden forsvinder ikke, blot fordi du stikker hovedet i busken. Få hovedet ud – se på hele skolestrukturen og udnyt den viden og energi, der kan genereres i en god debat. Overvej at pengene kun kan bruges en gang – er det optimalt at anvende 30 mio. kr. til at renovere en lukningstruet skole eller kan pengene anvendes bedre et andet sted i skolesystemet? Er det økonomisk realistisk at have tidssvarende og attraktive faglokaler på alle skoler?


Venstres vision er en skolestruktur, hvor der lægges vægt på nærhed for de yngste og faglighed for de ældste. En sådan struktur vil betyde, at 0.-6. årgang bibeholdes på fødeskoler i lokalområderne, og at 7.-9. årgang samles i ungdomscentre med minimum 3 spor.


Jeg har det rigtigt godt med denne vision: Skoler i landområder bevares som den lim, der sammenbinder områdets borgere og ungdomscentre vil sætte turbo på fagligheden på en økonomisk optimal måde.

Etiketter: , ,

.: Jens Peter Hansen 12.3.08


22.9.07

Purhus-Tjele Ugeavis 25-9-2007

Nu ser det ud til, at der endelig kan komme gang i salget af grunde i Æblehaven.. Ved nærlæsning af tallene bag budgetforliget for Randers kommune vil den opmærksomme læser se, at der specifikt er afsat penge til byggemodning af seks grunde i Asferg i 2008.

Der har været god interesse for Æblehaven, der jo ligger perfekt i forhold til børnehave, skole, daglivarebutik, Træningshuset, erhvervsområde og motorvej. Desværre - men forståeligt nok - har potentielle købere mistet interessen, så snart de fandt ud af, at de mest attraktive grunde ikke kunne købes.

Hvem har lyst til at købe det næstbedste vel vidende, at en anden efterfølgende får mulighed for at købe den grund, som man egentlig helst ville have haft?

Det problem bliver løst nu. I 2008 vil også de mest attraktive grunde blive udbudt, hvilket nok skal sætte gang i salget og dermed få flere folk til Asferg.

Og det er rigtig vigtig. Af ”Boligprogrammet for 2008 – 2011”, som er en teknisk beregning over forventet boligbyggeri i Randers kommune fremgår, at der ikke forventes boligudbygning i Asferg området. Disse tal indgår i beregningen af den befolkningsprognose, der benyttes ved beregning af forventede antal elever i kommunens folkeskoler. Derfor viser prognosen pt. et fald på 22 % i antal elever i Asferg skole frem til 2016.

Træningshuset er et markant udtryk for, at lokalsamfundet gør deres del for at gøre prognosen til skamme. Vi politikere, der finder det vigtigt at opretholde liv i landdistrikter bør naturligvis også reagere. Byggemodningen af de seks attraktive grunde er et vigtigt skridt i den rigtige retning.

Etiketter: , ,

.: Jens Peter Hansen 22.9.07


1.3.07

Kronbladet marts 2007

LAG er forkortelsen for Lokale Aktions Grupper. Det lyder lidt krigerisk, men er såmænd blot grupper af energiske ildsjæle, der arbejder på at forbedre livsvilkårene i landdistrikter.

De såkaldte udkantsområder har haft LAG’er i adskillige år. Nu får Randers kommune også muligheden for at etablere en LAG. Netop nu er fødevareminister Hans Chr. Schmidt ved at lægge sidste hånd på udmøntning af et landdistriktprogram for 2007 til 2013. I dette nye landdistriktprogram er Randers blevet klassificeret som en landkommune, hvilket giver mulighed for at etablere en LAG.

Sådan en LAG forventes at få et par millioner om året at gøre godt med – pengene kommer fra EU og statskassen, ligesom byrådet også afsat et rammebeløb på to millioner pr. år.

Det interessante ved LAG’en er – såfremt den endelige udformning af betingelser følger Hans Chr. Schmidt’s intentioner – at LAG’en selv bestemmer, hvad pengene skal bruges til. Ideen er, at de der bor i landdistrikter bedst ved, hvad der er godt for dem. Eneste krav er, at støttede aktiviteter skal ligge indenfor de overordnede rammer afstukket af EU, samt være i overensstemmelse med strategier fra det regionale vækstfora (Anders Buhl Christensen har sæde i Vækstfora for region Midtjylland).

En LAG for Randers kommune skal –som det ligger nu - være etableret senest 1. maj 2007. Derfor kommer det til at gå rigtig hurtigt, så hvis du synes at LAG’en lyder interessant, er det med at være vågen.

En LAG for Randers kommune vil blive dannet på en stiftende generalforsamling – kommunen sørger for at indkalde. Alle interesserede vil kunne deltage i stiftende generalforsamling. På generalforsamlingen vælges såvel formand og bestyrelse.. Den valgte bestyrelse skal efterfølgende godkendes af fødevareministeren – dette for at sikre, at bestyrelsen er bredt sammensat. En bestemt interessegruppe vil derfor ikke kunne ”kuppe” sig til en afgørende indflydelse. Dog – din bedste garanti for, at LAG’en også repræsenterer dine interesser er, at du selv involverer dig.

Du kan læse mere om LAG’er og følge med i den endelige udformning af det nye landdistriktprogram på hjemmesiden
www.landdistriktsprogram.dk.

Etiketter: ,

.: Jens Peter Hansen 1.3.07


31.3.06

Amtsavisen 2-4 2006

Tirsdag morgen kunne jeg i avisen læse en ganske udførlig beskrivelse af og navne på en række direktører, desuagtet at jeg som medlem af sammenlægningsudvalget for Ny Randers først samme eftermiddag ville blive orienteret og derefter og tage stilling til deres eventuelle ansættelse.

Torsdag kan jeg på nettet læse, at Ny Randers Kommune har besluttet at indføre omfattende digital borgerservice samt gratis e-mail, kalender og hjemmeside for de kommende borgere. Her kunne man naivt tro, at jeg som medlem af Sammenlægningsudvalget har været med til at træffe en sådan beslutning – sådan forholder det sig ikke. Sammenlægningsudvalget er hverken blevet orienteret eller involveret i en sådan beslutning.

De nævnte episoder virker slet ikke befordrende for respekten om byrådsarbejdet, der kommer til at fremstå som det rene skuespil. Det er en farlig tendens. Byrådet er garanten for den demokratiske kontrol og åbenhed om beslutningsprocesserne.

Beslutningen om de digitale lyksaligheder fremstår qua den manglende byrådsdebat unuanceret. Jeg betragter udmeldingen som en hån mod de borgere – deriblandt mange selvstændige erhvervsdrivende – der på grund af tekniske forhold ikke kan få ADSL, hvorfor den digitale verden i praksis er uden for rækkevidde.

Omvendt glæder det mig, at Henning Nyhuus Jensen har en vision om, at borgerne i Ny Randers skal bruge nettet i stor stil. Visionen må vel gælde alle borgere – også dem med lang afstand til nærmeste byskilt. Nyhuus må derfor gå foran i bestræbelserne på meget hurtigt at sikre 100 % bredbåndsdækning i Ny Randers.

Etiketter: , , ,

.: Jens Peter Hansen 31.3.06